ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ-КАНДИДАТИ ОТ ФИНАЛНИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ-КАНДИДАТИ ОТ ФИНАЛНИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019

Фондация Пловдив 2019 обявява отворена покана за проекти, предложени от културни организации, независими куратори и артисти от българските градове-кандидати, достигнали до финал в конкурса за титлата Европейска столица на културата 2019 - Варна, София с Югозападния регион (Благоевград, Кюстендил и Перник) и Велико Търново с регион. Проектните предложения следва да развиват цели и идеи от програмите, с които трите града са достигнали до втория етап на селекция за титлата. Избраните проекти ще станат част от официалната програма на Пловдив ЕСК 2019 и следва да се реализират през 2019 г. или в съответния град, като бъде предвидено представяне на част от проекта и в Пловдив, или само в Пловдив през  месеците март – април 2019 г. според необходимостите на проекта и избора на кандидата.

Пловдив е първият български град, избран за титлата Европейска столица на културата, което дава възможност за разгръщане на разнообразно културно съдържание на национално ниво и  отваряне на местната сцена към европейско и международно партньорство. Богатият спектър на тези цели определи и широката рамка на програмата с включването на събития във Варна, София с Югозападен регион (Благоевград, Кюстендил и Перник) и Велико Търново с регион.


Конкурсът е насочен към проекти, на базата на идейните предложения, заложени в апликационните книги на градовете в сферата на:

 • Визуални изкуства, акции и пърформанси, изложби, танц, театър, музика, литература, фотогарфия, кино, бойни изкуства;
 • Артистични намеси в публично пространство, инсталации /вкл. звукови и светлинни/, скулптури, обекти, прожекции;
 • Функционален и декоративен дизайн в градска среда, ленд арт;
 • Общи платформи за обмен на знания и умения между хора от различни социални групи и сфери в креативния сектор, партньорства между градовете-кандидати;
 • Проекти за включване на разнородна по възраст и социален статус публика и участници и лица в неравностойно положение;
 • Градско и домашно градинарство, био и еко практики и строителство.

Проектните предложения трябва да са съобразени с:

 • Целите на инициативата Европейска столица на културата /за детайли тук/;
 • Мисията и целите на Пловдив ЕСК 2019 /за детайли тук/;
 • Мисията и целите на програмата на съответния град кандидат, от чиято програма е генериран проектът и идейните предложения, залегнали в апликационните книги на българските градове-кандидати /за Варна - тук, за София и Югозападен регион – тук, за Велико Търново и регион - тук/;
 • Стремежа за осъществяване на партньорства и устойчиво творческо взаимодействие;
 • Културата, представите и нагласите на общностите, които са включени като участници и публика;
 • Условието, проектът да се осъществи през 2019 г. или в съответния град, като бъде предвидено представяне на част от проекта и в Пловдив, или само в Пловдив през месеците март – април 2019 г. според необходимостите на проекта и избора на кандидата.
 • Действащото българско законодателство.

 • Общ бюджет на Фондация Пловдив 2019 за отворената покана: 500 000 лв.

 • Период на кандидатстване: от 23 април до 29 юни 2018 г.

 • Период за реализация на проектите: януари – декември 2019 г.

 • Период за представяне на проектите в Пловдив: март – април 2019 г.

 • Фондация Пловдив 2019 определя максимална субсидия на проект: 50 000 лв.

 • Фондация Пловдив 2019 няма да подкрепя финансово проекти, които са получили субсидия през културния календар на съответния град.

Задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос най-малко 30% от стойността на проекта с ДДС. Като за собствено финансиране се приема, както финансов принос под формата на парична сума, която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА, КАКТО И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

СЪБИТИЕТО В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК. ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: CITYCANDIDATE@PLOVDIV2019.EU


 • ОТВОРЕНАТА ПОКАНА ПОКРИВА РАЗХОДИ ЗА: ПРОДУКЦИЯ, ХОНОРАРИ, НАЕМ НА СЦЕНИ И ТЕХНИКА, ПЪТНИ И ПР.

 • ПОКАНАТА НЕ ПОКРИВА РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ТРАЙНИ РЕМОНТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ /КАТО НАЕМ НА ОФИС-ПОМЕЩЕНИЕ, КОНСУМАТИВИ, ИЗДРЪЖКА НА ОФИСА, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ И СЧЕТОВОДИТЕЛ ПО ПРОЕКТ И ПР./.

 • ФОНДАЦИЯ “ПЛОВДИВ 2019” СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА РЕДУЦИРА СУМИТЕ НА ИСКАНАТА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА. В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ЖУРИТО КЛАСИРА ПРОЕКТ, НО НАПРАВИ РЕДУКЦИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗХОДИ В БЮДЖЕТА, КАНДИДАТЪТ Е НЕОБХОДИМО В ДВУСЕДМИЧЕН СРОК, СЛЕД ПУБЛИЧНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО, ПИСМЕНО ДА ПОТВЪРДИ ДАЛИ ПРИЕМА УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСИРАНЕТО И ДА ВНЕСЕ АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ.

Нефинансовият принос се подчинява на следните условия:

1.    Включва предоставени земя, недвижимо имущество, оборудване и/или материали, изследователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд и др. за целите на проекта

2.    Ако се осигурява от трета страна (напр. държавна институция, бизнес, др.), която не е партньор по проекта, този принос следва да се представи като нефинансов принос, осигурен съответно от партньорите, които ще ги използват за изпълнение на проектните дейности (напр. самолетни билети, нощувки, рекламни площи и пакети, храна, консумативи, печатни материали и др.).

3.    В случай, че се осигурява земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответната официално оторизирана институция;

4.    В случай на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартното заплащане за съответния вид труд.

Финансовата подкрепа от Фондация „Пловдив 2019“, по тази покана, се изплаща на принципа: 70% авансово заплащане, 30% - след края и отчитането на проекта.

Подробните условия и задължения на партньорството с Фондация Пловдив 2019 се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и Фондацията, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране. Договорите за изпълнение на проекта, за финансирането от Фондация Пловдив 2019, ще бъдат сключвани след изтичането на двуседмичния срок за потвърждение.

Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но отворената покана не допуска дублиране на дейности при финансирането.


Кой може да кандидатства?

 • Български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние съгласно закона в държавата, в която са учредени;
 • Български и/или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени);
 • Кооперации по Закона за кооперациите;
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 • Са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 • Се намират в ликвидация;
 • Имат парични задължения към държавата, Община Пловдив или съответната Община на града, в който ще реализира проектът, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • Са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • Са в трудово-правни отношения с Фондация Пловдив 2019 и/или са членове на управленските им органи.
 • Са представители на организациите/общините, оформили и представили програмите на съответния град пред международното жури, избиращо града ЕСК за България.

Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен формуляр за участие (по образец)*;
 • Попълнена бюджетна табилца (по образец)*;
 • Удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация - юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ /или аналогичен регистър в държавата, в която са установени/ *
 • Декларация на кандидата (по образец) *
 • Декларация за достоверност на информацията и авторство (по образец) *
 • Писма за потвърждение на партньорства с други организации (при наличие)
 • Графични и видео материали, представящи проекта и кандидата - визуализации, скици, снимки и др. (при наличие)

Документите, отбелязани с „*” са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани.

Технически изисквания:

 • Пълният пакет документи трябва да се изпрати по електронен път, най-късно до 17:00 ч. на 29 юни 2018 г., на адрес: citycandidate@plovdiv2019.eu, като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани и във варианта преди сканиране / doc, docx, xls, xlsx/
 • Темата на писмото трябва да бъде: Градове кандидати:  <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидатстващата организацията, град и име на проекта.
 • Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 • Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav.
 • Всяко проектно предложение трябва да бъде изпратено в отделно писмо.

Селекционери:

 • Светлана Ломева – Представител на Асоциация за развитие на София

 • Ганчо Карабаджаков – Представител на Велико Търново 2019

 • Мирчо Христов – Представител на Варна 2017 Европейска младежка столица

 • Кирил Велчев – Изпълнителен директор, Фондация „Пловдив 2019“

 • Гина Кафеджиян – Зам.-директор Програма, Фондация „Пловдив 2019”


Пълният текст на поканата, както и всички документи, необходими за кандидатстването, може да намерите ТУК.

Събитието в социалната мрежа може да намерите тук. При възникнали въпроси може да се свържете с нас на: citycandidate@plovdiv2019.eu

 

Related Articles