Васил Ставрев

Роден в град Варна, Васил Ставрев завършва средното си образование в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна. В настоящия момент е студент в Технически университет – гр. Варна, специалност „Компютърни системи и технологии“. Участва активно в младежката сфера на града от 2014 г. като представител на „Организация на българските скаути“ в „Младежки форум за партньорство с местната власт“ и „Консултативен младежки съвет – гр. Варна“. Един от първите мултиплаери на „Варна Европейска Младежка Столица 2017“. Представлява „Организация на българските скаути“ в Национален младежки форум на България, където в момента е член на Управителния съвет.
 

Организация Организация на Българските Скаути

Скаутството е най-голямото световно младежко движение с над 100 годишна история и традиции. Възникнало e през 1907 г. в Англия и до наши дни е допринесло за духовното израстване, физическото укрепване и обществената реализация на огромен брой момчета и момичета по света. Националните организации във всички страни са обединени в Световната организация на скаутското движение (WOSM). Програмата на всяка местна скаутска организация е съобразена с националните особености и потребностите на младежите в съответната страна и е базирана на международната скаутска програма.
Скаутството е доброволно, неполитическо, образователно и демократично, открито за всички хора по света, без разлика на произход, раса, възраст и вероизповедание, стоящо в съгласие и хармония с целите, принципите и метода на скаутството. Мисията на скаутството е да допринася за образоването и духовното израстване на младите хора и чрез хуманна ценностна система, основана на обещанието и закона на скаута, да помогне за изграждането на един по-добър свят, в който хората да постигат своите стремежи и да играят творческа роля в развитието на обществото.
Целта на скаутската дейност е да помага на младите хора да развият своя пълен физически, интелектуален, социален и духовен потенциал като личности, като отговорни граждани и като членове на техните местни, национални и международни общности. В ролята си на движение със значим принос в обществото скаутите периодично организират повсеместни екологични и социални акции. Заедно с ежеседмичните занимания на местно ниво, скаутите организират и участват в национални и международни скаутски събития - летни и зимни скаутски лагери, национални и международни срещи, обучения, семинари, доброволчески проекти и акции на територията на цялата страна, проекти за осмисляне на свободното време, свързани с борбата срещу противообществени прояви на младежите, както и закрилата на здравето и живота на хората.
Организация на Българските скаути като част от образователната си програма организира поредица от международни, национални и регионални скаутски лагери. Организацията ни е регистрирана в обществена полза и не формираме печалба. Стремим се в нашите лагери да включим максимален брой деца и младежи, отчитайки важността от осмисляне на свободното им време и осигуряването на възможност за съприкосновение с природата.
Благодарение на демонстрираната през годините активна работа на стотици доброволци от Организация на българските скаути за развитие на младежкия сектор в България, и след приемане на закона за младежта, съгласно заповед РД-09-293 от 04.06.2014 г. на Министъра на младежта и спорта, Организация на Българските скаути вече е официално призната като една от трите национално представени младежки организации.