Urban Citizen Y: съвместен проект на 7 европейски града в контекста на Мрежата на европейските младежки столици, подкрепен от програмата на Европейския съюз "Европа за гражданите

 Urban Citizen Y: съвместен проект на 7 европейски града в контекста на Мрежата на европейските младежки столици, подкрепен от програмата на Европейския съюз "Европа за гражданите

Със съгласието и подкрепата на общината на Клуж-Напока, организацията "ПОНТ" инициира и координира проекта Urban Citizen Y - проект, предложен за финансиране през 2019 г. и изпълняван от 1 октомври 2019 г. до 30 септември 2022 г.

Официалният фактическа таблица на проекта можете да намерите ТУК:

Днешните млади хора ще бъдат ключовото поколение на нашите градове след 20-30 години. Какво ще стане, ако изградим дългосрочно градско развитие около младите хора?

Целта на този проект е да се разработи рамка за градски младежки екосистеми с активното участие на младите хора, които служат за устойчивото дългосрочно развитие и предвиждане на бъдещето на европейските градове.

Целите на проекта бяха:
да включи активни млади хора и младежки работници от градовете Брага, Марибор, Солун, Клуж-Напока, Варна, Нови Сад и Амиен в творчески обмен на опит, мисли и идеи в европейски контекст,
създаване на рамка за събиране на младежки работници от градове с добри постижения по отношение на младежкото участие и младежките политики в творчески процес на идентифициране и анализиране на градските предизвикателства, свързани с младите хора, което да доведе до практически и прагматични решения,
да допринесе за подобряването на градските младежки екосистеми от цяла Европа чрез набор от решения, насочени към 5-те ключови теми на проекта.

В проекта участваха 7 града - Европейски младежки столици: Брага (PT), Марибор (SI), Солун (GR), Клуж (RO), Варна (BG), Нови Сад (SR) и Амиен (FR).

Основният резултат от проекта са Насоките за по-добри градски младежки екосистеми - сборник с над 45 идеи и решения за европейските градове.

РЕЗУЛТАТИ

В допълнение към държавите и международните организации, градовете и градските общности са в основата на извеждането на човечеството от климатичната криза, като същевременно поддържат човешко, справедливо, иновативно общество и имат постоянен перспективен подход към новите поколения.

Градските общности надхвърлят физическия контекст и се определят от човешкото възприятие за свързаност и принадлежност към градските райони, подхранвани от силно цифрово съществуване. 2050 г. е крайъгълен камък за градовете и градските общности в разбирането на влиянието на миналите събития от XXI век (включително неговите кризи) в подготовката за предизвикателствата на следващите 50 години. Здравето и благосъстоянието на младежите, ученето и перспективите, активността и участието са поставени в основата на осигуряването на просперитет и високо качество на живот в градските общности в средносрочен и дългосрочен план.

Извън дейностите и събитията по проекта успяхме да допринесем за създаването на бъдеща визия за градовете чрез младите хора. Също така успяхме да привлечем допълнително 12 500 млади хора чрез две анкети и проучвания, които уловиха възприятието на младите хора за техните градове по време на пандемията COVID-19.

По време на проекта се стремяхме да създадем нови начини за ангажиране на младите хора в процесите на градско развитие, като същевременно укрепваме тяхната европейска идентичност, чрез проекти, насърчаващи мултикултурни, отворени и приобщаващи подходи и предприемаческо отношение. Работата на партньорските градове може да изглежда ориентирана само към младежите, но ние считаме, че нашият подход е хоризонтален. Чрез това широко партньорство на градовете от Европейската младежка столица ние създаваме и контекст на многообразие, който подчертава самата същност на Европа: общност, основана на многообразието, равенството и свободата.

Освен това чрез творческия процес в дейностите се разширява отговорността за резултатите, а хората, ангажирани пряко в процеса на съвместно създаване, ще имат по-висока мотивация да допринасят за разпространението и прилагането на различни решения на местно ниво, допринасяйки косвено и за популяризирането на европейските ценности и принципи.

Архитектурата на проекта даде възможност за интелектуална работа и процес, който дава мащабируеми резултати и на европейско ниво. Макар че Европа е разнообразна, някои от решенията на нашите предизвикателства могат да бъдат адаптирани, ако е създаден основен метод и той също е добре адаптиран към местните реалности. Този проект ще осигури този подход и ще осигури широкомащабен достъп до резултатите в лесен за разбиране и адаптиране формат.

Що се отнася до междукултурния диалог, взаимното разбирателство и борбата със стигматизацията на различни социални групи, повечето от градовете са се включили в този проект с опит, свързан с подобни предизвикателства. Работата с млади хора и младежки работници ще ни позволи да разгледаме тези аспекти открито и да поставим специален хоризонтален акцент върху тях.

Пандемията COVID-19 оказа голямо влияние върху нашия проект. Тя обаче също така предостави контекст за разработване на нов набор от предложения и проектни идеи и модели, които могат да бъдат използвани от всички европейски градове при възстановяването на техните общности. Нашият слоган стана МЛАДЕЖИ СЛЕД ПАНДЕМИЯТА, което подчертава важността на фокусирането върху младите хора в тези времена.

Последни новини