Набират предложения за младежки доброволчески инициативи във Варна

Набират предложения за младежки доброволчески инициативи във Варна

Днес изтича срокът за кандидатстване с предложения за младежки доброволчески инициативи по програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“, научи Moreto.net. Процедурата е стартирана от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна , а документите се подават в деловодството на Община Варна.

Кой може да кандидатства?

Неформални групи от минимум трима младежи на възраст от 15 до 29 години. /Групата определя един от членовете си да я представлява. Младежи на възраст под 18 години представят декларация за съгласие от родител/настойник за включване в инициативата/.

Какво подкрепяме?

Младежките доброволчески инициативи трябва да отговарят на едно от следните направления:

-Облагородяване на градската среда;

-Подкрепа за хора в неравностойно положение;

-Опазване на околната среда

Критерии при оценяване

Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност от хора;

Приобщаване на местната общност /доколко инициативата дава възможности за участие на повече млади хора/ и изграждане на партньорства;

Реалистичност и ефективност на разходите.

Кандидатстване

Младежките доброволчески инициативи да са на стойност до 2 000 лева, с период на осъществяване от 15 септември до 30 октомври 2017 г. Всички планирани дейности трябва да се реализират на територията на Община Варна. 

Допустими разходи:

-Материали и консумативи;

-Транспортни разходи;

-Храна за доброволци;

-Наем техника;

-Информационни и рекламни материали.

ВАЖНО: Не се допуска изплащането на хонорари. Разходите по всички утвърдени инициативи се осъществяват от отдел „Младежки дейности“ /осигуряване на материали, консумативи, храна за доброволците, отпечатване на материали и др./

Оценяване

Оценяването и класирането на постъпилите проектни предложения ще се осъществи от експертна комисия, определена от директора на дирекция „Образование и младежки дейности”. 

Одобрените за финансиране младежки неформални групи ще бъдат включени в обучение за работа с доброволци, за което ще получат съответния сертификат.

Последни новини