Набират предложения за младежки доброволчески инициативи

Набират предложения за младежки доброволчески инициативи

Дирекция „Образование и младежки дейности“, отдел „Младежки дейности“ стартира  процедура за набиране на предложения за младежки доброволчески инициативи по програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“.

Кой може да кандидатства?

Неформални групи от минимум трима младежи на възраст от 15 до 29 години. /Групата определя един от членовете си да я представлява.  Младежи на възраст под 18 години представят декларация за съгласие от родител/настойник за включване в инициативата/.

Какво подкрепяме?

Младежките доброволчески инициативи трябва да отговарят на едно от следните направления:

-                      Облагородяване на градската среда;

-                      Подкрепа за хора в неравностойно положение;

-                      Опазване на околната среда.

Критерии при оценяване

-                      Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или  решаването на проблем за конкретна общност от хора;

-                      Приобщаване на местната общност /доколко инициативата дава възможности за участие на повече млади хора/ и изграждане на партньорства;

-                      Реалистичност и ефективност на разходите.

    Кандидатстване

   Младежките доброволчески инициативи да са на стойност до 2 000 лева, с период на осъществяване от 15 септември до 30 октомври 2017 г. Всички планирани дейности трябва да се реализират на територията на Община Варна. Предложенията се попълват на приложения формуляр. Прилага се и придружително писмо по образец.

     Допустими разходи

-                      Материали и консумативи;

-                      Транспортни разходи;

-                      Храна за доброволци;

-                      Наем техника;

-                      Информационни и рекламни материали.

 ВАЖНО: Не се допуска изплащането на хонорари. Разходите по всички утвърдени инициативи се осъществяват от отдел „Младежки дейности“ /осигуряване на материали, консумативи, храна за доброволците, отпечатване на материали и др./

         Крайният срок за подаване на доброволческите инициативи е 21 август 2017 г. (понеделник) в деловодството на Община Варна.

Оценяване

      Оценяването и класирането на постъпилите проектни предложения ще се осъществи от експертна комисия, определена от директора на дирекция „Образование и младежки дейности”.

      Одобрените за финансиране младежки неформални групи ще бъдат включени в обучение за работа с доброволци, за което ще получат съответния сертификат.

 

Консултации във връзка с изготвяне на предложенията може да получите в периода 10 - 17 август 2017 г. в  база “Младежки дом”, бул. “Цар Освободител” № 27, стая 14 и 16 от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

Отдел „Младежки дейности”

Юлия Вълчева - 052/820 804

Дарина Иванова - 052/820 805

 Формуляр за кандидатстване и допълнителна информация може да изтеглите от тук - .

Последни новини