Насоките за кандидатстване по 6 нови ключови направления са отворени за обсъждане

Насоките за кандидатстване по 6 нови ключови направления са отворени за обсъждане

 

Сдружение "Варна - Европейска младежка столица" организира информационни срещи, на които ще бъдат разяснени насоките по 6 нови ключови направления. Срещите ще се проведат на 10 май от 11 часа и на 12 май от 11 часа в Концертната зала на Младежки дом.

 

 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Програма
Варна - Европейска Младежка Столица 2017

 

 

 1. КЛЮЧОВО НАПРАВЛЕНИЕ „МЛАДИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ” (YOUTH  PRO)

 

Направлението е насочено към развитие на умения и таланти, създаването на капацитет, предприемачески инициативи и индивидуални кариери на младежи.

 

Основни цели:

 • използване на социалното предприемачество за развитието на младежкия сектор;
 • припознаване на предприемачество като инструмент за решаване на младежката безработица;
 • развитие на междусекторни партньорства. Развиване на връзки между младежкия и бизнес секторите с цел взаимопомощ при бъдещи инициативи и проекти, както и обмена на кадри;
 • развиване на меки и предприемачески умения чрез неформално обучение на младежи, както и на младежи в неравностойно положение;
 • подготвяне на младите за новите професии на бъдещето, незалегнали в учебните планове на учебните заведения;
 • усвояване на методи за генериране на иновации (и социални);
 • предлага реализация на проекти в областите, идентифицирани за развитието на град Варна според „ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.: Индустрия за здравословен живот и био-технологии” и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

 

Основни целеви групи:

 • младежи от средните училища във Варна, Варненски регион, България и Черноморския регион;
 • младежи от  висши учебни заведения;
 • млади професионалисти;
 • млади хора, младежки организации, неформални групи, студентски и ученически организации и НПО, желаещи да развиват социално предприемачество.

 

Допустими дейности:

Кръгли маси, старт ъп обучения, конференции, информационни събития, трудови борси, практически обучения, менторски програми, както и комбинации от изброените, които:

 • дават вдъхновяващи и добри примери на младите хора за социално и младежко предприемачество от поне няколко различни европейски и световни практики, които да имат приложимост в България;
 • дават практически знания на участниците в обучението с непосредствена приложимост в индустрията след приключване на обучението;
 • представят добри Варненски и Български практики пред международна публика, които могат да бъдат адаптирани в чужбина;
 • са в партньорство с чуждестранни организации и/или директен обмен на лектори, добри практики, ноу-хау с други градове;
 • създават устойчиви общности за продължително развитие на младежкия сектор, социалните иновации и предприемачеството.

 

Допустими кандидати: 

 • юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, университети, читалища
 • чуждестранни организации и юридически лица от държави членове на Европейския Съюз и Съвета на Европа, които да реализират проектните дейности на територията на община Варна;
 • неформални младежки групи;
 • институции (като партньори).

 

Допустими разходи:

 • Административни разходи (до 20% от проектния бюджет)
 • Разходи за реализиране на дейността (до 50% от проектния бюджет): хонорари, наем на техника и оборудване, наем на зали/помещения, командировъчни разходи, материали за изработка
 • Разходи за реклама и ПР (до 20% от проектния бюджет)
 • Други разходи (до 10% от проектния бюджет)
 

Приоритет се дава на проекти, обвързващи ключови партньорства с:

 • събития, които се провеждат циклично/ежемесечно през цялата година и създават устойчиво общество от своите посетители;
 • младежки работници: предоставяне на обучения за основните целеви групи, имащи за цел по-голямо въздействие върху младите професионалисти и помагащите кариерното им развитие;
 • представители на бизнеса - осигуряване практическо обучение от първа ръка според  очакванията и потребностите на бизнеса по отношение на младите специалисти и възможностите, които те предоставят за кариерно развитие;
 • предприемачи - (с фокус: социални предприемачи), които ще предоставят по време на събитията споделяне на опит и ноу-хау, новаторски идеи и иновативни решения;
 • местни, национални и международни организации и институции - предоставяне на информация за текущото състояние на пазара на труда; насоки за социална и трудова политика; съществуващите и планираните програми за заетост в различните нива;
 • образователни центрове - подкрепа чрез обучения за развитие на социални умения, междуличностни и комуникативни умения;
 • местни, национални и на ниво ЕС Агенции по заетост - представяне на работните механизми на структурите; практическа информация за възможностите, които те предоставят на младите хора; мобилност; права и задължения;
 • центрове за кариерно развитие като например университетски кариерни центрове, младежки информационни и доброволчески центрове - предоставяне на знания и информация за нуждите и очакванията, и нивото на подготовка на младите хора.

 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

100 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната подкрепа

за неформални младежки групи

500 лв.

Максимален размер на безвъзмездната

финансова помощ за отделните проектни предложения

10 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проектни предложения, включващи партньорство между местни и международни организации

15 000 лв.

 

Процент на безвъзмездната финансова помощ

До 80 %

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:

до 15 ноември 2017

 

 

 

2. КЛЮЧОВО НАПРАВЛЕНИЕ „ИНОВАТИВЕН МОЗЪЧЕН ТРЪСТ” (INNO THINK TANK)

 

Иновативен мозъчен тръст е платформа за серия от събития, фокусирани върху изграждането на капацитет и създаването на връзка, мозъчен тръст, между млади експерти и лицата вземащи решения за провеждането на местни, национални и европейски политики относно градското развитие.

 

Основни цели:

 • организиране на събития, на които се представят най-новите (социални) иновационни идеи, които помагат на младите хора да се приспособят към новите предизвикателства в променящата се градска среда;
 • създаване на нови организации, развиващи капацитет (иновативни местни политики за градската среда, споделена икономика, нови управленчески модели на местно и национално ниво на градската среда, бъдещи дигитални управленчески модели /електронни услуги за гражданите/, отваряне на публични данни на местно ниво с цел подобряване на достъпа до данни и развиването на нови услуги, реорганизиране на структурата на местната администрация с цел оптимизация);
 • пренасяне на добри практики от други държави и градове, свързани с преобразяването на градската среда, инициативи и проекти под формата на работилници с цел адаптиране към българските условия;
 • предлагане на решения за уязвими градски зони, необитавани сгради; иновативни решения за дизайн и визия на обществени пространства; адаптиране на градски пространства спрямо нуждите на младите хора или спрямо спецификата на бъдещите демографски процеси в Европа; използване на наличния ресурс и европейско ноу хау за оптимизиране на градската среда;
 • мрежови събития с цел преосмисляне на еволюцията/промяната на градската среда през различните години от новата Българска история;
 • подобряване на познанията по комютърни технологии и софтуерни продукти като нов начин на комуникация и управление, и моделиране на градската среда.

 

Допустими дейности

 • Местни, национални и международни обучения; уебинари и излъчвания на живо (live streaming); семинари; конференции; конкурси; форуми; публични дебати; работни групи; мозъчни тръстове; творчески маратони; работилници; както и комбинации от изброените, които:

- засягат развитието на градската среда и възможностите за решения на текущи предизвикателства във Варна и/или Европа;
- са насочени към теми с Европейско измерение, имащи отношение към социалните иновации стартирани от млади хора или създадени за младите хора;
- подобряват капацитета на младите хора в града чрез обмен на ноу-хау с други градове и/или разработване на собствен;
-  създават устойчиви общности за продължително развитие на младежкия сектор и / или социалните иновации и предприемачество в контекста на градската среда;

 • инициативи и дейности, допълващи гореизброените чрез конкретни дейности, водещи до подобряване на градската среда, които са реализирани от млади хора, в синхрон с визията на отговорните за вземането на решения (местна власт, институции, европейски органи и други).

 

Допустими кандидати:

 • юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, университети, читалища, осъществяващи дейност на територията на община Варна;
 • чуждестранни организации и юридически лица от държави членове на Европейския Съюз и Съвета на Европа, които да реализират проектните дейности на територията на община Варна;
 • неформални младежки групи;
 • институции (като партньори).
 

 

Основни целеви групи:

 • млади хора от 15 до 35 г.;
 • младежки организации и неформални младежки групи;
 • млади експерти, ангажирани с развитието на градска среда и младежки политики;
 • институции, имащи отношение към развитие на градска среда и младежки политики.

 

Допустими разходи:

 • Административни разходи (до 20% от проектния бюджет)
 • Разходи за реализиране на дейността (до 50% от проектния бюджет): хонорари, наем на техника и оборудване, наем на зали/помещения, командировъчни разходи, материали за изработка
 • Разходи за реклама и ПР (до 20% от проектния бюджет)
 • Други разходи (до 10% от проектния бюджет)
 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

100 000 лв

Максимален размер на безвъзмездната

финансова помощ за неформални групи

500 лв

 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните

проектни предложения

10 000 лв

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проектни предложения, включващи партньорство между местни и международни организации

15 000 лв

 

Процент на безвъзмездната финансова  помощ

До 80 %

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:

до 15 ноември 2017 г.

 

 

 

3. КЛЮЧОВО НАПРАВЛЕНИЕ „ИНОВАТИВЕН СКОК” (INNO JUMP)

Иновативен скок предвижда дейности, привличащи младежта към активно движение на открито и алтернативни дейности, свързани със здравето и спорта в градска среда, целящи социално включване и превантивна дейност.

 

Основни цели:

 • въвеждане на социални иновации, насочени към социалното включване и насърчаване развитието на професионална кариера на младежи от уязвима среда в областта на развлекателните и творчески отрасли, традиционно реализирани в градска/туристическа среда (анимация, цирк, акробатика, графити, паркур, скейтбординг, екстремни и нетрадиционни спортове, водене на обучителни курсове, устойчиво участие на младежи в риск в обучения и др.);
 • насърчаване партньорството между институциите, младежките организации и бизнеса с цел предоставянето на възможности за социалното включване на младежи от уязвима среда;
 • изграждане на капацитет сред младежки организации за осъществяване на превантивна дейност и насърчаване развитието на младежи от уязвима среда;
 • разработване, прилагане на методологии и стартиране на пилотни дейности за работа с младежи в риск/от уязвима среда чрез методите на неформалното учене в развлекателните и творческите отрасли, които да водят до устойчиви резултати.

 

Допустими кандидати:

 • юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, университети, читалища
 • чуждестранни организации и юридически лица от държави членове на Европейския Съюз и Съвета на Европа, които да реализират проектните дейности на територията на община Варна;
 • неформални младежки групи;
 • институции (като партньори).

 

Основни целеви групи:

 • младежи от 15 до 35 години;
 • младежи в риск / от уязвима среда от 15 до 35 години;
 • младежи от институции (ДДЛРГ, ЦНСТ и др.);
 • млади хора и младежки организации, желаещи да развиват социално предприемачество.

 

За нуждите на ключовото направление се приема следната дефиниция:

 

 Младежи от уязвима среда са тези, при които се наблюдава:

 • липса или недостатъчни социални умения;
 • нисък самоконтрол;
 • вербална и физическа агресия;
 • занижени интелектуални способности;
 • липса на мотивация и желание за постигане на успехи;
 • по-висок риск от бедност и социално изключване от обичайния за населението;
 • живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения;
 • отпадане от задължителния образователен процес или в риск от отпадане;
 • недостъпна среда;
 • здравни и възрастови проблеми;
 • отношение към тях, основано на предразсъсъдъци;
 • липса, ограничен достъп или неадекватни услуги;
 • произход от етнически малцинства.

 

Задължителни изисквания по ключовото направление :

 • социално включване на младежи в риск – минимум 25% от участниците в дейностите по проекта следва да са младежи от уязвима среда;
 • обратна връзка от родители, настойници и лица (учители, педагози, психолози и др), които могат да удостоверят, че проектът е имал положително въздействие над дадения бенефициент. Освен стандартните начини за доказване (анкети, благодарствени писма и др. форми за обратна връзка) се насърчава и представяне на видео материали.

 

Допустими разходи:

 • Административни разходи (до 20% от проектния бюджет)
 • Разходи за реализиране на дейността (до 50% от проектния бюджет): хонорари, наем на техника и оборудване, наем на зали/помещения, командировъчни разходи, материали за изработка
 • Разходи за реклама и ПР (до 20% от проектния бюджет)
 • Други разходи (до 10% от проектния бюджет)
 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

          100 000 лв

Максимален размер на безвъзмездната

финансова помощ за неформални групи:                         

500 лв

 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните

проектни предложения:                                                                  

10 000 лв

 

Процент на безвъзмездната финансова помощ:              

До 80%

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:   

до 15 ноември 2017

 

 

 

 

4. КЛЮЧОВО НАПРАВЛЕНИЕ „ИННОЦЕНТЪР” (INNO CENTER)

Иноцентър спомага за домакинството във Варна на конференции, събития, редовни събрания, конгреси и други прояви на европейски институции и организации, чиято дейност има пряко въздействие върху младежта.

Основни цели

 • Варна да се обособи като център за провеждане на европейски и международни събития, дейности, и програма свързани с младежта на европейско и международно ниво;
 • да се мотивират Европейски организации (извън България) да проведат техните събития във Варна;
 • да се даде възможност на млади доброволци да участват и развият уменията си в организирането на международни събития;
 • да се промотира по-добре и да се създаде разпознаваемост на европейско ниво за дейности, свързани с младежкото участие, младежката заетост и свободното време във Варна.

Основни целеви групи:

 • европейски институции;
 • европейски и международни организации;
 • университети;
 • културни оператори;
 • младежи, желаещи да представят уменията си и идеите си за организиране на събития.

 

Допустими кандидати: 

 • Международни организации и институции

 

Допустими дейности:

Организиране на събития от европейски или световен мащаб в областта на младежките политики  в град Варна в периода Юни - Ноември 2017 г.

В събитието следва да участват поне 50% чуждестранни участници, представители от държави членки на Съвета на Европа.

 

Съфинансиране:

 • събития от 50 до 100 човека - Пакет 1 до 3 000 лв.

-          15% от сумата за зала за срещи/конферентна зала;

-          10% от сумата за настаняване;

-          2 самолетни билети за говорители/лектори;

-          предоставяне на лектор за споделяне на добри младежки практики от Варна и организиране на учебни посещения в ключови за града места;

-          обиколка на забележителностите в града за делегатите на събитието;

-          осигуряване на доброволци за обезпечаване логистиката на събитието

 

 • събития от 100 до 300 човека - Пакет 2 до 5 000 лв.

-          20% от сумата за ползване на зала за срещи/конферентна зала;

-          15% от сумата за настаняване;

-          5 самолетни билети за говорители/лектори;

-          предоставяне на лектор за споделяне на добри младежки практики от Варна и организиране на учебни посещения в ключови за града места;

-          обиколка на забележителностите в града за делегатите на събитието;

-          посещение на събитие от културната програма на града;

-          осигуряване на доброволци за обезпечаване логистиката на събитието;

 

 • събития над 300 човека - Пакет 3 до 10 000 лв.

-          40% от сумата за ползване на зала за срещи/конферентна зала;

-          25% от сумата за настаняване;

-          10 самолетни билети за говорители/лектори;

-          предоставяне на лектор за споделяне на добри младежки практики от Варна, и организиране на учебни посещения в ключови за града места;

-          обиколка на забележителностите в града;

-          съпътстваща културна програма, включваща посещение на археологически музей, делфинариум, Римски терми, експозицията на най-старото златно съкровище в света, дегустация на вино (само за пълнолетните участници), посещение на събитие от културната програма на града;

-          осигуряване на доброволци за обезпечаване логистиката на събитието.

 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

50 000 лв

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:

до 15 ноември 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

5. КЛЮЧОВО НАПРАВЛЕНИЕ „ВАРНА НА КАРТАТА” (VARNA ON THE MAP)

Основни цели:

 • събития от програмата „Варна - Европейска младежка столица 2017“, които излизат от България да обхванат цяла Европа;
 • да се засилят партньорствата между организации, младежи и неформални групи от Варна и бивши и бъдещи ЕМС и побратимени градове;
 • да се създаде мрежа от “посланици” на Варна в множество други Европейски градове.

Основни целеви групи:

 • организации, НПО, младежи от предишни и бъдещи европейски младежки столици;
 • организации, НПО, младежи от побратимени градове на Варна;
 • организации, НПО, младежи  от градове, до които Варна има целогодишна директна транспортна мрежа по въздух, вода, път;
 • младежи от Варна, които се обучават или са на стаж в чужбина;
 • културни институти и организации;
 • европейски и международни институции и организации.

 

Допустими дейности:

Всички дейности следва да представят „Варна - Европейска младежка столица 2017“ на:

 • международни участия на младежи в младежки събития (фестивали, състезания и др.);
 • участия в международни събитя за: дебатиране на бъдещето на Европа; социални иновации и предприемачество; младежко участие за оформяне визия за бъдещето; представяне на добри практики от младежките политики на Варна в чужбина;
 • участие като лектори в професионални обучения и тренинги в различни сфери, които засягат и включват младежите, и които насърчават социални иновации през младежко участие;
 • младежка мобилност – младежи посланици на „Варна - Европейска младежка столица 2017“, които да представят града на различни образователни форуми и други събития, спомагащи за популяризирането на Варна в чужбина.

Допустими разходи:

 • транспорт
 • настаняване
 • такса участие

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата           

50 000 лв

Максимален размер на безвъзмездната

финансова помощ на кандидат                                                      

1500 лв

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:                                       

15 ноември 2017

 

 

6. КЛЮЧОВО НАПРАВЛЕНИЕ „ВАРНЕНСКА МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ“

Програма, развиваща способностите за подбор, подготовка, представяне и популяризиране чрез различни медийни канали на информацията за направените иновации във „Варна - Европейска младежка столица 2017“.

Основни цели:

 • насърчаване на създаването, разпространението и присъствието на съдържание, генерирано от младежи, с насоченост към младежка аудитория;
 • създаване на собствени тенденции в социалните медии;
 • създаване на общности чрез медии и социални медии, професионален маркетинг, ПР, медийна продукция и разпространие;
 • изграждане на капацитет в млади професионалисти в сферата на комуникациите в т.ч. журналистика, фотожурналистика, операторско майсторство, презентационни умения, творческо писане, ПР и др. чрез реализиране на медийни обучения за младите хора в съответните области;
 • преодоляване на социалните и териториалните различия в нивото на подготовка на комуникационните специалисти;
 • повишаване на степента на съответствие между професионалната квалификация на специалистите от комуникационния сектор и изискванията на пазара на труда;
 • стимулиране на даровити студенти в сферата на комуникациите и журналистиката и подпомагане на тяхното професионално развитие;
 • насърчаване на използването на добри професионални практики в сферата на комуникациите и журналистиката;
 • формиране на общност от специалисти в сферата на комуникациите, които работят на територията на област Варна, обединена около принципите на професионалната етика и високи стандарти на работа;
 • изграждане на капацитет сред младежките организации за осъществяване на комуникационни дейности, насочени към програмата INNOWAVE 2017.

 

Основни целеви групи:

 • млади хора от Варна, България и Европа, които желаят да развият кариерата си в маркетинг, комуникации, ПР, аудио-визуални, офлайн и онлайн медии;
 • студенти в сферата на комуникациите и журналистиката;
 • млади професионалисти в сферата на медиите и комуникациите (от 15 до 35 години);
 • представители на неправителствени организации (от 15 до 35 години);
 • браншови организации в сферата на комуникациите;
 • образователни институции

 

Допустими дейности:

В рамките на Варненска младежка медийна академия ще се реализира конкурс за набиране на кандидати за обучение по комуникация, ПР, маркетинг, писмена, аудио-визуално, онлайн, и социални медийни продукции чрез оценяване в следните категории:

 

 • снимка
 • видео
 • маркетинг страетегия за брандиране на Варна Европейска Младежка Столица 2017
 • репортаж
 • ПР стратегия

След обучението ще се поставят конкретните параметри на конкурсите по отделните категории.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

22 000 лв

Брой обучаеми

30

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:

15 ноември 2017 г.

 

 

 

Последни новини