„BASE” (BE ACTIVE SHAPE EUROPE) - резултатите от проекта

„BASE” (BE ACTIVE SHAPE EUROPE) - резултатите от проекта

BASE PROJECT FULL REPORT

Сдружение „Варна - Европейска младежка столица” успешно взе участие в проекта „BASE” (BE ACTIVE SHAPE EUROPE), финансиран по програма „Европа за гражданите” от Европейската комисия. Проектът отговаря на следните приоритети на ЕС:
Насърчаване на европейското гражданство и подобряване на условията за гражданско и демократично участие на европейско равнище.
Повишаване на осведомеността за ценностите на Съюза и насърчаване на благосъстоянието на гражданите на ЕС чрез стимулиране на дебат, размисъл и развитие на мрежи.
Насърчаване на демократичното и гражданско участие на гражданите на европейско равнище, чрез развиване на разбирането им за процесите на създаване на политики на ЕС и повишаване на знанията им за възможностите за обществено и междукултурно участие и доброволчество на европейско ниво.

Какво представлява проектът

2_6

Проектът „BASE“ беше реализиран едновременно в 6 държави - Гърция, Италия, Португалия, Великобритания, Словения и България. Продължителността на проекта беше 30 месеца, по време на които бяха включени дейности свързани с организирането на структурен диалог на национално ниво и национален уъркшоп. Основната цел на проекта беше да засили участието на младите граждани, така че те да могат да допринесат за обществото и политическия живот, и имаше за цел също така да увеличи участието на младите хора в европейските избори през 2019 г. чрез прилагане на структурирана дискусия между младите хора и вземащите решения.

Освен това проекта целеше да обедини общините в Европа и да се предложи платформа за обмен и взаимно обучение по темата за младежката работа.

Всеки партньор в проекта организира събитие - структурен диалог с младите хора, гражданското общество, местните власти и заинтересованите страни относно теми свързани с Европейския съюз. Националните работни срещи бяха организирани с цел да се създаде ръководство по проблематиката и предложения за подкрепа на демократичното участие, пряката демокрация и ангажираността на младите хора.

Също така по проекта бяха организирани Транснационални конференции, целящи да активизират участието на младите хора въз основа на принципите на неформалното образование, чрез които се научиха как да общуват, приемат, споделят своите идеи, да проявяват интерес към сътрудничество и комуникация с граждани от други европейски държави. Последното събитие от програмата на проекта беше организирано в Солун - Транснационален уъркшоп. Всички организирани дейности по време на изпълнението на проекта бяха разработени, за да допринесат за възстановяването на доверието в Европейския съюз и за ангажирането на младите хора в политическия живот в дългосрочен план.

Участието на Варна в проекта


Във Варна бяха организирани две срещи - структурен диалог между младежи и вземащи решения, а също така и национален уъркшоп като част от програмата на проекта.

Структурен диалог във Варна


Срещата - диалог се проведе на 14 юли 2019 г. И представляваше среща между младежи и специалисти, разработващи и прилагащи политики, свързани с младите хора. На поканата да участват в нея се отзоваха младежи от шестнайсет до трийсетгодишна възраст, сред които ученици, студенти, докторанти и работещи.Те имаха възможността да обменят информация, мнения и идеи с г -жа Радка Тодорова, началник отдел „Младежки дейности“ на дирекция „Образование и младежки дейности“ на община Варна и г -н Мартин Байчев, втори мандат Общински съветник и председател на Постоянната комисия „ Младежки дейности и спорт във Варненския градски съвет.
Модератор на дискусията беше Сергей Петров -изпълнителен директор на сдружение “Варна - Европейска младежка столица”, който напомни на участниците, че целта на този формат е да се преодолее разстоянието между младите хора и вземащите решения, което изглежда съществува в съзнанието ни и да се постигне пълноценен диалог между равноправни граждани. Мартин Байчев отбеляза колко важна е за него като председател на комисията „Младежки дейности и спорт“ комуникацията лице в лице с младите хора и окуражи участниците да представят своите предложения и идеи.
Г -жа Радка Тодорова, началник отдел „Младежки дейности“ на община Варна, представи политиките и възможностите, предлагани от община Варна, включително: финансиране на младежки проекти, общинска доброволческа служба, общински младежки консултативен съвет, финансиране на всички ученически съвети в града.
По думите на младежите тезата „Нищо не зависи от нас“ е много популярна сред тях. Ученик в Математическата гимназия сподели убеждението си, че младите хора под 18 години имат много повече време, което биха могли да посветят на доброволчеството и работата по проекти, отколкото хората над 18 години. Според него, обаче, учениците често използват свободното си време изцяло за да работят и затова нямат възможност да се включват в допълнителни инициативи.
Друг основен фокус на дискусията бяха комуникационните канали, по които информацията достига до младите хора в града. Основните мнения бяха смесени. От една страна, някои от участниците стигнаха до заключение - споделиха обща гледна точка, че трябва да се постави по-голям акцент върху социалните мрежи и да се предостави повече информация на младите хора, които не са част от студентски съвети или неправителствени организации.
Според Мартен Демирев от фондация „Иноватор“ младите хора са ключов фактор. Необходима е много по-висока активност от тяхна страна. Проблемът не е в липсата на информация или канала, по който тя се предоставя. Той дори даде пример, че активните млади хора винаги могат да направят нещо за популяризиране и разпространение на информация.
Мартин Байчев добави, че комисията по младежки дейности и спорт заседава всеки месец и разглежда запитвания от млади хора или младежки организации. Той насърчи младежите да представят техни конкретни предложения след срещата.

  

Национален уъркшоп

3 министър_2

Националният уъркшоп се проведе на 7 март и 8 март 2020г. в гр. Варна.
На събитието присъстваха младежи на възраст от шестнадесет до тридесет години от цяла България, включително ученици, студенти, докторанти и заети лица.
Всички те имаха възможността да обменят информация с гост лектора, г-н Сергей Петров (изпълнителен директор на сдружение “Варна - Европейска младежка столица”) и г-н Петър Николов (заместник-министър на образованието).
Г-н С. Петров припомни на участниците колко е важно да се преодолее дистанцията между младите хора и представителите на институции и властимащите.
Участниците бяха запознати с диаграмата на Tony Karrer-Four L Model, както и със стълбата на младежко участие - Ladder of participation, където всеки един определи къде точно се намира на нея.
Заместник -министърът на образованието сподели по -подробна информация за гражданското образование и отговори на въпросите, които интересуваха младите хора. След това дискусията се фокусира върху дейности, които могат да допринесат за ангажирането на младежите, за да станат по -активни граждани. През втория ден на семинара младите хора изразиха плюсовете и минусите по различни теми, свързани с младежта, властимащите, заинтересованите страни и общностите. Участниците в уъркшопа изготвиха доклади за справяне с проблемите. В края на деня те създадоха „балон“, символизиращ тяхната принадлежност към обществото, което са създали през последните дни.

И двете събития бяха реализирани в рамките на международния проект „Be Active, Shape Europe!”. Проектът провокира интерес сред младежите към въпроси, свързани с общия ни европейски дом. Общо в шестте страни, участвали в проекта, са били ангажирани 440 младежи.


Резултати от проекта

Що се отнася до очакваните резултати, проектът успя до голяма степен да увеличи:
- Ангажирането на участниците в проекта;
- Разбирането им за настоящата ситуация в ЕС и влиянието на евроскептицизма;
- Популяризирането на европейските ценности;
- Насърчаването на активно гражданство;
- Насърчаването на европейската идентичност;
- Насърчаването на участието на местните власти;
- Насърчаването на междукултурното разбирателство и да подпомогне за улесняването на комуникацията между участващите страни;
- Насърчаването на активното гражданство и чувството за принос в процеса на вземане на решения;

 

Последни новини