Сдружение "Варна - Европейска младежка столица" и сдружение "Национална младежка карта" / EYCA Bulgaria подписаха споразумение за партньорство

Сдружение "Варна - Европейска младежка столица" и сдружение "Национална младежка карта" / EYCA Bulgaria подписаха споразумение за партньорство

Сдружение Варна – Европейска младежка столица 2017 има за основна цел да осигури оперативното управление на ЕМС 2017, да подпомогне устойчивото развитие на младежкия сектор във Варна, да стимулира диалога между гражданското общество, държавни и общински институции и бизнес с цел изграждане на доверие и утвърждаване на демократични ценности, да развива организационния капацитет на младежки организации и др.

Сдружение Национална младежка карта /EYCA Bulgaria/ има за основна цел да насърчава и подпомага младите хора в България да бъдат дейни и отговорни граждани на България и Европейския съюз, като ги насърчава да имат активна роля в обществото. НМК участва в разработването на анализи и стратегии и изразява становища, свързани с младежката политика, осигурява достъп до широкоспектърна информация и специализирани намаления в полза на младите хора, подпомага инициативи на младите хора, подпомага междукултурния обмен и пр.

Стъпвайки на основните си цели и задачи, двете организации подписаха споразумение за сътрудничество, което да доведе до:

 Подобряване на достъпа до информация по отношение на дейностите на двете организации от страна на младите хора.

  • Развитие на ефективност и ефикастност при използването на ресурсите на двете организации в полза на младите хора
  • Обмен на информация по отношение на нуждите и интересите на младите хора
  • Осигуряване на прозрачност на дейностите на двете организации

 Като

  • Промотират дейностите на двете организации по време на различни събития, проекти и др.
  • Ангажират вниманието на членовете на двете организации към младежката тема на локално, национално и европейско ниво чрез прякото им включване в дейностите на двете организации.
  • Отпечатат логото на Варна – ЕМС 2017 на карти, издавани от Сдружение Национална младежка карта. 

Последни новини