Покана

Покана

Уважаеми членове,
 
           Управителният съвет на Сдружение "Варна - Европейска младежка столица", със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Цар Освободител 27/Младежки дом/, на основание чл. 26 ал. 1 и 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 ал. 1 и 4 от устава, свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението.
           Събранието ще се проведе на 18.04.2019 г. на адрес: „Социална чайна”, ул. „Преслав” 53, 9000 Варна, от 17:00 часа при следния дневен ред:

1. Представяне и приемане на отчет на дейността на Сдружението за 2018г.
2. Представяне и приемане на работна програма и бюджет за 2019 година на СНЦ
„Варна – Европейска младежка столица“
3. Приемане на промени в Устава на Сдружението
4. Приемане на нови членове в Сдружение „Варна – Европейска младежка
столица“
5. Избор на нови членове в УС на Сдружение „Варна – Европейска младежка
столица“.
6. Други
           Съгласно устава на Сдружението, юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица.
           Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и конкретно изразяване на неговата воля. Преупълномощаване не се допуска.
           При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.
 
 
Управителен съвет на Сдружение "Варна - Европейска младежка столица"

Последни новини