Въпроси и отговори по направление 5 на фонд "Култура"

Въпроси и отговори по направление 5 на фонд "Култура"

Въпроси, получени на информационните срещи на 3 февруари

1. С формулярите на фонд „Култура“ ли се кандидатства по направление 5 "Европейска младежка столица - вълна на иновации”?

Да, кандидатства се по реда на фонд "Култура" и се ползват специалните формуляри предвидени за направление 5 по фонд "Култура"

2. Къде могат да бъдат намерени те?

На интернет адрес http://fund.varnaculture.bg/.

3. Дали проекти с дългогодишна история на кандидатстване към фонд „Култура“ ще бъдат реализирани според изискванията на ЕМС?

В европейските страни има практика институционализирани събития, които са се доказали с годините, да не попадат в състезания с нови идеи за проекти. Те получават т.нар. институционален грант. Във Варна обаче засега няма такава практика.

4. Защо в направление 5.1 има изискване дейностите в читалищата да са във времевия период от 17.30 до 00.00 ч.?

Защото към това ключово направление е заложена програма „Ноктурна“, чиято цел е да развива дейности, с които да задържат вниманието на младежите вечер. Идеята е да им бъде дадена алтернатива за прекарване на свободното време.

5. Задължително ли проектът трябва да се осъществява между читалища и младежки организации или читалищата могат да кандидатстват самостоятелно?

Читалищата трябва да работят с младежки  организации, като между тях задължително трябва да има сключено споразумение за партньорство. Ние насърчаваме работата на читалищата с повече от една организация.

6. Колко пъти може да се кандидатства?

Два пъти в рамките на тази година по фонд „Култура“.

7. Има ли изсквания към младежката организация, която работи с читалищата? Как трябва да бъде регистрирана?

Младежките организации трябва да са регистрирани според изискванията на законодателството. Важно е също така в екипите да им да бъдат включени млади хора, на възраст до 35 години.

8. Къде можем да получим консултации по направление 5?

На електронната поща на сдружение „Варна –Европейска младежка столица“ – info@varna2017.bg

9. Защо сесиите за кандидатстване по направление 5 са две?

Периодът на проектите по фонд „Култура“ е разделен на два етапа. Първият етап е до края на юни, а вторият - до края на ноември. Целта е да се осигури максимална гъвкавост на проектите и да им се даде време за планиране. Така повече инициативи ще имат възможност да се включат.

10. До кога може да се изпълняват проектите, които кандидатстват за направление 5?

Всички проекти, които кандидатстват за направление 5 по фонд „Култура“ трябва да приключат до месец ноември 2017 г.

11. Каква е формулировката за „младежка зона“?

Младежката зона е инфраструктура, която осигурява достъпна среда за всички млади хора в рамките на едно населено място. На нейна територия се предоставят специфични услуги за младите хора, които са свързани с провеждането на образователни, културни, спортни, доброволчески, граждански и други инициативи, които оказват положително влияние върху развитието на младите хора, тяхното участие, възпитание и развитие на уменията за общуване, място, където младите хора се включват по свое желание и инициатива. Младежката зона предоставя на младите хора достъп до услуги и съоръжения, които подпомагат тяхното развитие и съдействат за придобиването на конкретни и специфични компетенции, както и възможността самостоятелно да взимат решения за нейното управление и развитие.

12. Могат ли читалищата да кандидатстват сами и да са проактивни при създаването на проекти?

Читалищата могат да кандидатстват по направление 5.1 само заедно с младежка организация. Насърчаваме сътрудничеството между едно читалище и няколко младежки организации.Основните целеви бенефициенти са младежките организации.

13. Младежки организации ли са тези, в чието управление участват хора над 35 години, но организацията работи с ученици, студенти и доброволци под тази възрастова граница?

Важно е в екипа, предложен зареализиране на организацията да бъдаг включенти млади хора до 35 години. 

Въпроси, получени по време на информационната среща на 6 февруари.

1. Ще има ли втора сесия за кандидатстване по направление 5?

- Да, тя ще стартира на 1 март. Крайният срок за подаване на проектите ще бъде 20 март.

2. Какво трябва да представлява визуализацията на проекта?

- Изображение във формат jpeg по избор на кандидатстващия. За поднаправления 5.1 и 5.3 това може да е лого на кандидатстващата огранизация. За поднаправление 5.2 това трябва да е визуализация, свързана с проекта. 

3. Кандидатстването по всички поднаправления по направление 5 ли ще се извършва на две сесии?  

- Да.

4. Даден проект се нуждае от повече средства за реализация, отколкото отпуска фонд „Култура“. Той обаче може да намери допълнително финансиране. Има ли шансове този проект да бъде одобрен?

- Бюджетът на даден проект се изготвя по преценка на кандидата и може да надвишава заложеното съфинансиране от 30%, но не и исканата безвъзмездна помощ от 15 000 лв.

 5. Как се гарантират авторските права върху проектите при публичното им обявяване?

- Публично ще бъде обявено само резюме на проекта. Механиката и технологията на изпълнението му няма да бъдат обявени.

6. Къде ще се извършва общественото гласуване на проектите и как ще се предотврати злоупотребата при гласуване?

- Оценяването ще се извършва на сайта на сдружение „Варна- ЕМС“ – varna2017.bg.  и линкът ще може да се споделя в социалната мрежа Facebook. В момента се разработва специална система, която ще бъде интегрирана към инфраструктурата на сайта varna2017.bg и чийто параметри гарантират максимална сигурност на процеса.

 7. Каква е тежестта на общественото гласуване в системата за оценка?

- Максимум 5 точки.

 8. Възможно ли е да се кандидатства с един проект по направление „Фестивали“ на фонд „Култура“ и с един проект по направление „Европейска младежка столица“ на фонд „Култура“?

- Всеки кандидатстващ има право на кандидатстване до 2 пъти общо по всички направления на фонда.

9. Отпуснатите средства за одобрените проекти могат ли да се използват за ремонтна дейност?

- Не. Съветваме ви преди попълването на проектната документация да се запознаете с правилника на работа на фонд "Култура", стр.6, чл. 18

10. Висшите училища допустим кандидат ли са по направление 5?

- Да, те са юридически лица и имат право да кандидатстват. 

11. Ако юридическо лице има одобрен проект, как става координирането или набирането на младежи под 35 годишна възраст?

При кандидатстването информацията следва да се посочи в приложение 1. По време на реализирането на дейността, ще се осъществява мониторинг на терен по заложените дейности и техния график. При отчитането на проекта ще са необходими документи, които доказват включването на млади хора до 35 години и тяхната ангажираност в него.

 12. Могат ли български организации да работят с градове от мрежата на европейските младежки столици?

- Да.

 13. Ако се установи опит за манипулация при публичното гласуване за определен проект какво става с него?

- Отпада от конкурса.

14. Когато проектът включва дейности, които ще се извършват в близост територията на частен имот, как точно хората ще бъдат предупредени за това?

Авторът на проекта носи отговорност за навременното информиране на обществеността. 

Въпросите, получени по мейла на сдружението до 9 февруари.

1. Юридическото лице - организатор, кандидат по проекта е ЕООД, чийто собственик е лице на 35 години. Във фирмата има трима служители, които са младежи и които ще са сред екипа, изпълняващ проекта. Възможно ли е тази фирма да бъде кандидат? 

- При кандидатстване по направление 5.1 "Мрежа на младежки центрове и читалища", е задължително наличието на партньорско споразумение между младежка организация и читалище/младежка зона. Включването на фирма е допустимо, според критериите на фонд „Култура“. 

2.Възможно ли е съфинансирането под формата на счетоводно управление да се извършва от счетоводителя на фирмата, който е лице над 35 години?

-Счетоводната услуга е допустим разход и съответно може да бъде заложен за съфинансиране. Въпросната услуга е от спомагателно значение за реализирането на проекта. Ограничението до 35 години се отнася за ключовите позиции в екипа, който ще реализира проекта. Правилата за допустимост на разходите по фонд "Култура" могат да бъдат открити на http://fund.varnaculture.bg/ -> Правилник на фонд "Култура", стр. 6, чл. 18.

Напомняме, че съфинансирането трябва да бъде поне 30% от бюджета на проекта. 


3. Тъй като разбрахме, че финансирането не може да се използва за покупка на активи, при необходимост на такива би ли следвало те да се наемат и има ли ограничение за наемодателите, например необходимо ли те отново да не надвишават 35 години?

- Могат да се наемат активи, които са допустими като разход спрямо правилника на фонд "Култура". Можете да го откриете на http://fund.varnaculture.bg/ -> Правилник на фонд "Култура", стр. 6, чл. 18. Няма възрастови ограничения за наемодателите на оборудване/активи. 


4. Основната дейност по извършването на проекта ще се осъществява от младежи и е насочена към младежи, но като спомагателно звено се налага наемането на квалифициран труд, предоставян от фирма, чийто изтълнител е специалист над 35 г. Допустимо ли е това?

-Ограничението до 35 години се отнася за ключовите позиции в екипа, който ще реализира проекта. 

 5. Имам намерение да кандидатствам по направление 5.1. (Младежки центрове и читалища) - програма "Ноктюрно". Тъй като съм актьор на трудов договор (не съм индивидуален артист, регистриран като лице, упражняващо свободна професия) не мога да кандидатствам от мое име, вероятно кандидатстването по проекта трябва да бъде от името на читалището или младежката организация - това така ли е?

-Задължителен елемент е налично споразумение между читалище/младежка зона и младежка организация.  Допустимите кандидати са юридически лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, индивидуални артисти, регистрирани като лица упражняващи свободна професия. Без наличието на партньорско споразумение между читалище и поне една младежка организация, проектното предложение не би покрило изискванията на програмата.

6. Не ми е ясно кой трябва да подсигури съфинансирането - читалището, организацията или ръководителят на проекта (вероятно от собствени средства или спонсор, ако се намери).

- Съфинансирането следва да се осигури от кандидатстващата организация и/или от участващите партньори в проекта. 

7. Нашият проект е планиран за август месец. Има ли втора сесия за кандидатстване по фонд „Култура“?

- Втората сесия по фонд "Култура", която касае направление 5 - Европейска младежка столица, е предвидена за периода 1 - 20 март 2017. Ако проявявате интерес към направление 1, можете да се свържете с дирекция "Култура" на община Варна за повече информация относно сроковете. 

8. Бих искала да организирам концерт на група във Варна и ме интересува, дали има възможност за финансиране на такова събитие по "Направление 5" или по някое друго от направленията на "Общински Фонд Култура 2017"? 

- По направление 5.1 може да се кандидатства с проект за организиране на концерт. Важното е той да не е единичен, а да има повторяемост.

 9. Възможно ли е, да се намерят начини за намаляване на размера на искания от читалищата наем, защото това увеличава необходимите средства за осъществяване на проекта и съответно утежнява бюджета на фонд „Култура“.

-Сдружение "Варна - Европейска младежка столица" не разполага с механизми за подобно въздействие. 

10. Възможно ли е да се сключи споразумение с Община Варна за ползване на сцената на Младежкия дом по проект „Театър без граници“, осъществяван от фондация „Варнанско театрално общество“ – Младежко театрално студио „Шанс“, по пиесата на Алексей Слаповский „От червения плъх до зелената звезда“.

-Не би било в конфликт с насоките за кандидатстване, ако представляваната от Вас фондация сключи споразумение с община Варна за ползването на младежки дом, тъй като това е младежка зона. Следва да имате предвид, че проектното предложение следва да отговаря на следните изисквания: дейностите по направление 5.1 да се осъществяват в читалища или младежки зони, като задължителен елемент е наличието на партньорство между някоя от тези две страни и младежка организация, а също и периодът на дейностите да започва след 17:30 и да не приключва преди 00:00. 

11. Може ли издателство да бъде партньор по проект по направление 5.1? Това достатъчно ли е или е необходима друга младежка организация?

-Допустими кандидати, в т.ч и партньори по направление 5.1 са: юридически лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, индивидуални артисти, регистрирани като лица упражняващи свободна професия. Ако издателството попада в гореизброените, знчи е допустим партньор. Задължителен елемент е налично споразумение между читалище или младежки център и младежка организация, тъй като Програмата предвижда вечерни и нощни събития за свободното време, организирани в сътрудничество между читалищата, младежките центрове и младежки организации.

12. Може ли 30 - те % собствено финансиране на кандидатстващата организация да се сподели с организацията партньор? 

- Да.

13. Кои са критериите една младежка организация да бъде партньор по проекта? Трябва ли да е регистрирана като такава? 

-Юридическо лице с нестопанска цел, в чиито устав е заложено да  осъществява младежки дейности, в което участват и млади хора, ангажирани с дейността му.


14. Може ли младежи между 16 и 18 години, които са  колективен член на  читалището да са партньор по проекта?

-Допустими кандидати, в т.ч и партньори по направление 5.1 са: юридически лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, индивидуални артисти, регистрирани като лица упражняващи свободна професия

Въпроси от информационната среща, проведена на 13 февруари

 1. И по трите поднаправления ли ще се набират проектни предложения по време на втората покана?

-  Да. От 1 до 20 март ще се проведе втора сесия по фонд "Култура", по която ще могат да се подават проектни предложения само по направление 5 - Европейска младежка столица (поднаправления 5.1 Мрежа на младежки центрове и читалища, 5.2 Проект за милиони – Инно Варна и 5.3 Варненска младежка медийна академия - вълна на иновации във фестивалите на Варна).

2. Допустими ли са разходи за награден фонд за дейност по направление 5?

-  Да. Кандидатите по фонд "Култура" следва да се запознаят с правлника и насоките на фонда. Критериите за допустимост на разходите се намират в правилника на фонд „Култура“, стр.6, чл. 18

3. Ще възникне ли пречка във връзка със спазването на вечерния час от учениците, ако искат да посетят събития по формата на програма „Ноктурна“?

- Не, защото участниците не са задължени да стоят до края на събитието и онези от тях, които подлежат на прибиране в рамките на вечерния час, нямат проблем да го направят. Всички проекти трябва да се реализират спазвайки законодателството. Ако на събития присъстват непълнолетни лица, то организаторите трябва да са го предвидвидили в подготовката на програмата си спрямо целевите си групи. Има различни форми на допустимост на участие в събития във вечерни часове, които са предвидени в закона и организаторите трябва да се придържат към тях.

4. Какво означава да се създаде жива лаборатория за въвеждане на социални иновации във Варна, да се усъвършенства, популяризира и мултиплицира на европейско ниво?

- Кандидатстващите организации трябва да са запознати с концепцията "Варна - Европейска младежка столица" тъй като проектните предложения трябва да отговарят на поставените в нея цели. Конкретният въпрос касае една от основните цели на концепцията и предвижда дейностите, които следва да се осъществят по ключовите направления на Варна ЕМС 2017 да не бъдат еднократно проведени в рамките само на 2017 г., а да продължат напред във времето. 

5. Може ли непълнолетни да работят по проекти, кандидати за направление 5?

- Да, стига участието им да е регламентирано съгласно закона.

6. Съфинансирането по даден проект може ли да стартира преди да бъде подписан договорът с Общината по направление 5?

- Разходи, подлежащи на възстановяване от финансирането по фонд "Култура" могат да бъдат правени само след подписване на договор за финансиране с община Варна. Лично финансово участие в подготовката и реализацията на проекта може да бъде правено и преди тази дата.

7. Само една автобиография ли се прилага към пакета документи?

- Да, на ръководителя на проекта. За останалите членове на екипа се предвижда специална графа в приложение 1, описваща възрастта, експертизата и отговорностите на предложения екип.

8. Ако седалището на организацията е в София, тя може ли да кандидатства за направление 5?

- Да, условие за финансирамне е проекта да се изпълнява във Варна. По направление 5 документите са достъпни и на английски език с цел улесняването на кандидати извън България да подават проектни предложения. Дава се предимство на проекти, които обхващат времето извън активния сезон.

 Въпроси, получени на мейла на сдружението от 10.02 до 14.02 включително

 1. Вече имам одобрена регистрация в сайта http://fund.varnaculture.bg/Culture/MyProjectsList , но и там не виждам самия формат (бланката)  на документа за кандидатстване.

- Всички документи, които следва да бъдат попълнени са на сайта на фонд "Култура". Формуляр за участие, приложения 1, 2 и 3 са документите, които се подават от участника. Насоките за кандидатстване и допълнителните указания достъпни на сайта дават информация за реда на попълване на документите. В картата за оценка може да се прочетата критериите, по които ще се оценяват проектните предложения.

2. Какви секции и точки съдържа?

- Препоръчва се на всеки кандидат да се запознае с формулярите. Единствено проектни предложения, попълнени във формулярите, се допускат за кандидатстване.

3. За всяка секция, по колко думи се изискват?

- Информацията е налична в самият формуляр - посочен е максималният брой знаци за всяка графа.

4. Нещо като бизнес план ли трябва да се напише?

- Начинът на представяне на идеята е по преценка на кандидата. 

5. По време на информационната среща получих декларации, насоки за кандидатстване по всички направления и карта за оценка на проектните предложения, но и в този пакет документи липсва информация как да оформя своята кандидатура.

- За подаване на проектно предложение се ползват единствено формулярите, предоставени на сайта на фонд "Култура". Това е и формата, която се ползва от кандидатите. Решението как се оформя съдържанието на проектната идея е единствено на кандидата. Всички документи за кандидатстване са налични на сайта http://fund.varnaculture.bg/ - > Документи по направления (приложения 1,2,3). 

6. Предвиждат ли се някакви инициативи, свързани с туризма?

- Конкретни мерки за финансиране на инициативи, свързани с туризма не се предвиждат по фонд "Култура". Всички дейности, финансирани по фонд "Култура" имат директен принос към повишаване на атрактивността на град Варна и като туристическа дестинация. От обявените 3 направления, които са отворени по фонд "Култура" във връзка с програмата Варна - Европейска младежка столица, се очаква конкретен ефект за повишаване на туристическия поток в града.

7. Във връзка с разработване на бюджета, има ли някакви указания относно процентно разпределение между отделните пера и относно допустимост на разходите. Допустими ли са хонорари за организаторите на събитията, допустими ли са хонорари за обучители и младежки работници?

- Хонорарите са допустим разход. За всички разходи следва да бъдат представени разходно-оправдателни документи при отчитането. Допустимостта на разходите е описана в правилика по фонд "Култура" - чл. 18. Няма изискване за процентно разпределение между различните пера в бюджета. При оценяването на проектите, експертите ще разглеждат предложените бюджети по няколко критерия, между които ефективност, устойчивост, реални стойности, изпълнимост на проектното предложение спрямо заложените средства.

8. Младежката организация, управляваща МИКЦ, може ли да е водеща/кандидатстваща организация в проекта. В случай, че кандидатства организация, управляваща МИКЦ, задължително ли е да има и читалище за 
партньор?
- Задължително е да има партньорство минимум между читалище/младежка зона (вкл. и организация управляваща МИКЦ) и младежка организация. В условията не е изрично упоменато коя от двете страни следва да бъде водеща. Не се допуска подписване на споразумение между едно и също юридическо лице представляващо едновременно и МИКС и младежка организация. В случая, ако кандидатства организацията, управляваща МИКС, следва да има поне още една организация, отговаряща на изискванията по направлението.

 9. Срокът на проекта/дейностите може ли да е от април до ноември?

- Да.

10. Проектът ми е свързан с определена таргет група млади хора (говорещи руски език). Дружеството на русофилите в България има младежка секция. Необходимо ли е тази секция да има отделна регистрация или може да се дефинира като подгрупа на дружеството и да се сключи договора за сътрудничество между читалището, което кандидатства и дружеството?

- Не е необходимо секцията да има отделна регистрация ако е ясно описано, че става въпрос за участие на младежката секция на дружеството. 

 

Последни новини