17 Мар 2016

InnoThinkTank

КЛЮЧОВО НАПРАВЛЕНИЕ „ИНОВАТИВЕН МОЗЪЧЕН ТРЪСТ” (INNO THINK TANK)

 

Иновативен мозъчен тръст е платформа за серия от събития, фокусирани върху изграждането на капацитет и създаването на връзка, мозъчен тръст, между млади експерти и лицата вземащи решения за провеждането на местни, национални и европейски политики относно градското развитие.

 

Основни цели:

 • организиране на събития, на които се представят най-новите (социални) иновационни идеи, които помагат на младите хора да се приспособят към новите предизвикателства в променящата се градска среда;
 • създаване на нови организации, развиващи капацитет (иновативни местни политики за градската среда, споделена икономика, нови управленчески модели на местно и национално ниво на градската среда, бъдещи дигитални управленчески модели /електронни услуги за гражданите/, отваряне на публични данни на местно ниво с цел подобряване на достъпа до данни и развиването на нови услуги, реорганизиране на структурата на местната администрация с цел оптимизация);
 • пренасяне на добри практики от други държави и градове, свързани с преобразяването на градската среда, инициативи и проекти под формата на работилници с цел адаптиране към българските условия;
 • предлагане на решения за уязвими градски зони, необитавани сгради; иновативни решения за дизайн и визия на обществени пространства; адаптиране на градски пространства спрямо нуждите на младите хора или спрямо спецификата на бъдещите демографски процеси в Европа; използване на наличния ресурс и европейско ноу хау за оптимизиране на градската среда;
 • мрежови събития с цел преосмисляне на еволюцията/промяната на градската среда през различните години от новата Българска история;
 • подобряване на познанията по комютърни технологии и софтуерни продукти като нов начин на комуникация и управление, и моделиране на градската среда.

 

Допустими дейности

 • Местни, национални и международни обучения; уебинари и излъчвания на живо (live streaming); семинари; конференции; конкурси; форуми; публични дебати; работни групи; мозъчни тръстове; творчески маратони; работилници; както и комбинации от изброените, които:

- засягат развитието на градската среда и възможностите за решения на текущи предизвикателства във Варна и/или Европа;
- са насочени към теми с Европейско измерение, имащи отношение към социалните иновации стартирани от млади хора или създадени за младите хора;
- подобряват капацитета на младите хора в града чрез обмен на ноу-хау с други градове и/или разработване на собствен;
-  създават устойчиви общности за продължително развитие на младежкия сектор и / или социалните иновации и предприемачество в контекста на градската среда;

 • инициативи и дейности, допълващи гореизброените чрез конкретни дейности, водещи до подобряване на градската среда, които са реализирани от млади хора, в синхрон с визията на отговорните за вземането на решения (местна власт, институции, европейски органи и други).

 

Допустими кандидати:

 • юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, университети, читалища
 • чуждестранни организации и юридически лица от държави членове на Европейския Съюз и Съвета на Европа, които могат да реализират проектните дейности на територията на община Варна;
 • неформални младежки групи;
 • институции (като партньори).
 

 

Основни целеви групи:

 • млади хора от 15 до 35 г.;
 • младежки организации и неформални младежки групи;
 • млади експерти, ангажирани с развитието на градска среда и младежки политики;
 • институции, имащи отношение към развитие на градска среда и младежки политики.

 

Допустими разходи:

 • хонорари на експерти
 • транспортни разходи
 • кетъринг и настаняване
 • наем и обслужване на оборудване
 • реклама и комуникация
 • наем зали
 • публичност

            

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

100 000 лв

Максимален размер на безвъзмездната

финансова помощ за неформални групи

500 лв

 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните

проектни предложения

10 000 лв

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проектни предложения, включващи партньорство между местни и международни организации

15 000 лв

 

Процент на безвъзмездната финансова  помощ

До 80 %

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:

до 19 ноември 2017 г.

Проектните предложения можете да подавате тук.